Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /include/include.inc.php on line 177

Deprecated: Function split() is deprecated in /include/include.inc.php on line 493
Informacje o projekcie -

O PROJEKCIE

informacje

NEWSLETTER

informacyjny

Zapisz się! Wyślemy na Twój e-mail nowe oferty pracy i aktualne informacje.

Informacje o projekcie

NOWY ZAWÓD – NOWA SZANSA… dla rolników i mieszkańców wsi Kujaw i Pomorza.

Współczesny rynek pracy wymaga od ludzi czujności i gotowości na zmiany. Problem ten nie omija również rolników i mieszkańców wsi.  Niezależnie od wykonywanego zawodu sytuacja wymagająca zmiany dotychczasowego źródła utrzymania jest niewątpliwie trudna jednak konieczna jeżeli przez lata pracujemy w jakimś obszarze i zdobyliśmy  tam wprawdzie doświadczenie, ale mamy poczucie, że zarobki są niesatysfakcjonujące. Problem ten dotyka zarówno osób pracujących w rolnictwie jak i poza nim. Nie zawsze wystarczy się tylko „dokształcić”. Często pojawia się konieczność zmiany zawodu.  Od czego wtedy zacząć? Przede wszystkim należy zadać sobie parę pytań: Dlaczego chcę zmienić branżę – co pcha mnie do tej zmiany? Co mogę uzyskać dla siebie, dla najbliższych? Najlepiej jednak zacząć od znalezienia rzetelnego doradcy np. umówić się na spotkanie z licencjonowanym doradcą zawodowym w Urzędzie Pracy …. lub z doradcą ds. reorientacji zawodowej w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego.

Doradcy zawodowi doradzą:

 • Pierwsza rzecz to ocena tego, co lubimy i tego, czego nie lubimy. Należy się zastanowić, co tak naprawdę lubi się robić w pracy, jak i poza nią. Ważne jest również odnalezienie tych aspektów zawodowego i pozazawodowego życia, które pasjonują, pobudzają, motywują.
 • Jeżeli odnajdzie się i określi te czynniki należy zastanowić się, które zawody są do nich zbliżone. Ważne jest również przeanalizowanie drogi przebranżowienia. Jeśli interesujący nas zawód jest bardzo odległy od tego, co robiliśmy dotychczas będzie to wymagało od nas większych nakładów pracy i czasu. Warto zatem rozrysować plan, który ułatwi nam perspektywę a jednocześnie dzięki niemu dobrze rozporządzimy czasem.
 • Kolejny etap to odszukanie w sobie takich umiejętności, które moglibyśmy przenieść do naszego nowego zawodu i tam je stosować. Mogą to być zdolności komunikacyjne, umiejętność pracy w zespole, znajomość określonych programów komputerowych i inne.
 • Może się jednak okazać, ze będzie należało uzupełnić wiedzę, doszkolić się, zdobyć nowy certyfikat. Zastanówmy się dokładnie, jaki sposób doszkolenia wybrać.

Jeśli spełnione będą wymagania można też  zarejestrować się jako bezrobotny lub poszukujący pracy.

Bezrobotny – oznacza osobę nie zatrudnioną i nie wykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującego w danym zawodzie lub służbie; nie uczącą się w szkole w systemie dziennym, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) urzędzie pracy, jeżeli:

 • Ukończyła 18 lat , z wyjątkiem młodocianych absolwentów;
 • Kobieta nie ukończyła 60 lat, a mężczyzna 65 lat;
 • Nie nabyła praw do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności nie pobiera zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub wychowawczego;
 • Nie jest właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 hektary przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z tytułu stałej pracy, jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 hektary przeliczeniowe;
 • Nie jest właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) gospodarstwa stanowiącego dział specjalny produkcji rolnej w rozumieniu przepisów podatkowych chyba, że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2,0 ha przeliczeniowych, ustalonego przez Prezesa GUS, na podstawie przepisów o podatku rolnym lub nie podlega ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie;
 • Nie podjęła pozarolniczej działalności od dnia wskazanego w zgłoszeniu do ewidencji do dnia wyrejestrowania tej działalności albo nie podlega – na podstawie odrębnych przepisów – obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników lub zaopatrzenia emerytalnego;

Rolnik lub domownik może zarejestrować się w Urzędzie Pracy jako bezrobotny tylko jeśli prowadzi gospodarstwo mniejsze  niż  2 hektary przeliczeniowe i nie prowadzi pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jako poszukujący pracy może zarejestrować się ubezpieczony w KRUS-ie rolnik, domownik lub małżonek rolnika (niezależnie od wielkości gospodarstwa)

Ale z pomocy szkoleniowej mogą skorzystać tylko domownicy lub małżonkowie rolników. Ubezpieczony w KRUS-ie, posiadający więcej niż 2 hektary przeliczeniowe rolnik,  nie może  korzystać z większości form wsparcia.

Z przepisów wynika że Urzędy Pracy mają  bardzo ograniczone możliwości uzyskania wsparcia dla rolników, którzy posiadają gospodarstwa większe niż 2 hektary przeliczeniowe: Nie mogą się oni zarejestrować jako bezrobotni, a  jako poszukujący pracy mają dostęp do niewielu form wsparcia. Stąd małe zainteresowanie rolników pomocą urzędów pracy

Poszukujący pracy – to osoba, która nie spełnia warunków do nabycia statusu osoby bezrobotnej, a która jednocześnie poszukuje zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub innej formy pomocy określonej w ustawie, zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy.

Osoba poszukująca pracy uprawniona jest do korzystania  z pośrednictwa pracy, czyli może:

 1. zostać skierowany do udziału w szkoleniu w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych.
 2. uzyskać pożyczkę na sfinansowanie kosztów szkolenia.
 3. uzyskać dofinansowanie (na wniosek poszukującego pracy) na sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych należnego organizatorowi studiów.

Jeśli zarejestrujemy się jako osoba poszukująca pracy , mamy też obowiązki:

 • zgłaszać się na ustalony termin z powiatowym urzędem pracy;
 • co najmniej raz na 90 dni utrzymywać kontakt (listowny lub osobisty) z powiatowym urzędem pracy w celu potwierdzenia zainteresowania pomocą .

Z przepisów wynika że pozostawieni bez pomocy urzędów pracy są rolnicy, którzy posiadają gospodarstwa większe niż 2 hektary przeliczeniowe. Nie mogą się oni zarejestrować ani jako bezrobotni ani nawet jako poszukujący pracy. Mogą jednak zostać objęci doradztwem w ramach projektu „NOWY ZAWÓD – NOWA SZANSA dla rolników i mieszkańców wsi Kujaw i Pomorza, realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Projekt jest współfinansowany z poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Aby wziąć udział w projekcie wystarczy być ubezpieczonym w KRUS i mieszkać na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w miejscowości do 25 tys. mieszkańców.

W ramach projektu, nasi doradcy ds. reorientacji zawodowej dojadą do miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej wsparciem, pomogą podjąć decyzję jaki zawód byłby najlepszy do wyuczenia w sytuacji, w której się aktualnie znajdują oraz skierują na odpowiedni kurs lub szkolenie umożliwiające zdobycie wybranego zawodu.

Udział w projekcie jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona! Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia proszone są o kontakt z biurem projektu pod nr tel. 56/6110904. Osoby do kontaktu: Elwira Zakrzewska, Agnieszka Pocieżnicka, Tadeusz Sobczyk, Elżbieta Końca.

Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z doradcą ds. reorientacji zawodowej w celu umówienia się na spotkanie. Lista doradców znajduje się tutaj.

© 2011 - Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Projekt i wykonanie: Bantu | Powered by ACTUALIZER CMS